Karriere

Tak- og Taktekkerfaget

Hvert år faller det nesten 500 000 liter nedbør på et gjennomsnittlig hustak i Norge.
Taket er den femte fasaden med den hardeste påkjenningen.
Det stilles strenge krav til taket, og det er viktig at det blir utført av profesjonelle med fagkunnskap.

 

Krav:

 

 • Regn og smeltevann skal ledes i sluk og takrenner.
 • Taket skal tåle tung snø.
 • Isspregning.
 • Store variasjoner på temperaturer. 30 minus på vinterstid, og opptil 80 grader på sommeren.
 • Fuktig inneluft skal ikke trenge i isolasjonen på taket.
 • Brann skal ikke spres.

 

Hva gjør en taktekker?


Sentrale arbeidsoppgaver i taktekkerfaget omfatter tekking av nybygg, rehabilitering / omtekking, service og reparasjoner av tak. Arbeidet foregår på boligblokker, småhus, ulike typer industribygg, idrettshaller, terrasser, jorddekkede konstruksjoner, tunneler og våtromsmembraner. Faget er underlagt lover og forskrifter på tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige områder, og kan deles inn i følgende områder:

 

 • Vurdering av underlaget
 • Diffusjonstetting
 •  Isolering, med og uten falloppbygging
 • Mekanisk forankring av tekkinger
 • Tekking av flate tak, skråtak og buetak
 • Helse, miljø og sikkerhet

 

Bredden i faget vises ved at det tekkes med mange forskjellige materialer, som for eksempel asfalt-takbelegg i ett eller flere lag, takfolier, takstein, skifer, plater, takshingel og torv.
En taktekker skal, under faglig ledelse, ved hjelp av tegninger og beskrivelser selvstendig kunne vurdere, planlegge og utføre arbeid på de hovedområdene som er nevnt ovenfor. Taktekkeren må ha kjennskap til grunnleggende bygningsfysikk og vindlaster samt rehabilitering av antikvariske tak. Arbeidet skal utføres på en rasjonell og minst mulig arbeidskrevende måte, samtidig som kravene i lover, forskrifter og bedriftsinterne kvalitetsstyringssystemer overholdes.


For å sikre god kvalitet på taktekkingen kreves det at taktekkeren har gode materialkunnskaper. Taktekkeren vil normalt være i virksomhet i kort tid på hver byggeplass. Det er derfor viktig å ha gode evner til samarbeid med kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere.
Taktekkeren skal også kunne bruke verktøy som tradisjonelt hører inn under andre yrker. Kunnskaper om bruk og vedlikehold av verktøyet må derfor ha høy prioritet.
En taktekker skal ta hensyn til andre fagarbeideres yrkesutøvelse på byggeplassen og bidra til godt samarbeid mellom yrkesutøverne.
En faglært taktekker skal kunne tilfredsstille samfunnets krav til takkonstruksjoner, som også er funksjonelle mht. brann-, fukt-, storm- og andre klimapåkjenninger samt varmetap.
Taktekkerfaget er i kontinuerlig utvikling når det gjelder estetikk, valg av materialer, verktøy/redskaper og tekkemetoder. Denne utviklingen krever at tekkeren stadig tilføres nye kunnskaper fra materialleverandører og tekkefirmaer.


Det er av avgjørende betydning at taket blir tekket på en slik måte at den verner de verdier som finnes i det enkelte byggverk, og på en slik måte at orden og renslighet høyner næringens omdømme og ikke bidrar til skade.
Taktekkeren må vurdere det underlaget taktekkingen/membranen skal legges på. I tilfelle mangler må disse i en viss grad kunne utbedres av tekkeren selv. Dette kan gjelde underlag av både betong, stål og treverk.
Taktekkerfaget grenser opp mot blikkslagerfaget, anleggsgartnerfaget, malerfaget, tømrerfaget, gulvleggerfaget og andre fag som bidrar i byggeprosessen.

 

Hvordan få fagbrev?

 • VG1 – Bygg og anleggsteknikk, VG2 – Klima- Energi- og miljøteknikk, og 2 år opplæring i bedrift.
 • VG1 – Bygg- og anleggsteknikk, 3 år opplæring i bedrift.
 • 4 år opplæring i bedrift.

Etter man har fått fagbrevet kan man videreutdanne seg til å bli Taktekkermester, pr. 2014 er det ca 100 taktekkermestere i Norge, og det er den høyeste utdanningen innen faget man kan ta.

 

Hvordan bli mester?

 • Fagbrev+6 års erfaring eller
 • Teknisk utdannelse + fagbrev + 2års erfaring eller
 • Realkompetanse + fagbrev

 

Hvor kan du ta mesterbrevet?

 • Folkeuniversitetet (normalt 2 år kombinert med jobb)
 • Intensiv kurs (Spania 3 mnd.)
 • Nettstøttet undervisning.

 

Har du noen flere spørsmål vedr. faget / utdanning så er det bare å ta kontakt med oss.

 

 

bauder Takmembraner
byfesFestemidler
derbTakmembraner
glaIsolasjon
rdBlikkenslager
inde   Byggmester